Disclaimer

Gebruik van Ixoconcept.nl is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken stemt u in met deze voorwaarden.

De gegevens op Ixoconcept.nl zijn bedoeld ter algemene informatie en kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. De informatie op deze website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld en er is getracht zo volledig en actueel mogelijk te zijn. Wij kunnen echter niet in staan voor de volledigheid en juistheid van de aangeboden informatie.

De geboden informatie is niet bedoeld als vervanging van deskundig advies. Zonder verificatie of nader advies is gebruikmaking van de geboden informatie voor eigen rekening en risico van de gebruiker. U kunt geen rechten ontlenen aan de geboden informatie.

Ixoconcept, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten met betrekking tot de op deze website gepresenteerde informatie inclusief logo's, handelsmerken en grafisch materiaal. Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan de informatie door te geven, te vermenigvuldigen of te verspreiden zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Ixoconcept.

Indien u via deze website een pagina raadpleegt van derden (zgn. link), wijzen wij u erop dat deze informatie wordt verstrekt door de derde die op de betreffende pagina wordt genoemd. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de informatie op deze websites.